ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

2022-10-25


ЭСЯ-НААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

Үйлчилгээний хөлс /евро/

Төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 

10.00 €

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 

10.00 €

Биеийн давхцахгүй өгөгдөл (гарын хурууны хээ)-ийн бүртгэлд бүртгэхэд  

5.00

Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоход  

10.00 €

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгоход 

10.00 €

Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгоход  

50.00 €

Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгоход 

15.00 €

 

Нотариатын үйлчилгээ, консулын баталгаа:

Үйлчилгээний хөлс /евро/

Итгэмжлэл гэрчлэх 10.00 €

Үнэ тодорхойгүй хэлцэл, өв залгамжлал, бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл гэрчлэх, өөрчлөлт оруулах, хугацааг сунгахад

10.00 €

Баримт бичгийн орчуулга, баримт бичигт консулын баталгаа гаргахад

5.00 €

Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэхэд хуудас тутмаас

5.00

Баримт бичгийн орчуулгыг гэрчлэхэд хуудас тутмаас

5.00

 Консулын тодорхойлолт 5.00