Tодорхойлолт авах

Монгол Улсын иргэн та Бельгийн Хаант Улсад оршин суугаа тодорхойлолт авахдаа дараахь материалыг бүрдүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал:

- Бельгийн Хаант Улсад хэрэглэж буй ID card /жолооны үнэмлэх, оюутны үнэмлэх зэрэг Бельгийн Хаант Улсад оршин суугааг нотлох баримт бичгийн хуулбар

- Үйлчилгээний төлбөр, банкаар тушаасан байна.

ОРШИН СУУЖ БАЙГААГ НОТОЛСОН ТОДОРХОЙЛОЛТ гэж гадаад улсад оршин сууж байгаа Монгол иргэдийг тухайн оршин сууж буй улсын харъяалах албан ёсны бичиг баримт /ID card, жолооны үнэмлэх, сургуулийн үнэмлэх гэх мэт/, түүнчлэн эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргасан нотлох бичиг /сургуулийн тодорхойлолт, банкны гүйлгээний утга/ зэргийн аль нэгэн дээр нь үндэслэн тухайн улсад /одоо байгаа байнгын хаягт нь үндэслэн тодорхойлно/ ажиллаж, амьдарч, оршин сууж байгааг нь албан ёсоор нотолсон бичиг юм.