Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах

Бичиг баримт баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал:

  1. Нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг эсхүл орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь,
  2. Үйлчилгээний хураамж – 1 хуудас 2 евро.

Хэрэв биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг хийж хаягласан баталгаат буцах дугтуй байх шаардлагатай,