Төрсний бүртгэл

Бельгийн Хаант Улсад байнга оршин суугаа Монгол Улсын харъяат иргэдээс төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн хүсэлтийг үндэслэн төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоно. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтын дагуу хүүхдийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ.

Бүрдүүлэх материал: Төрсний бүртгэлийг хийлгэж, төрсний гэрчилгээ авахад дараах бичиг баримтыг эх хувиар авч ирнэ.

1. Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг,

2. Эцэг, эхээс ЭСЯ-нд хандаж гаргах өргөдөл (Заавартай сайтар танилцаж үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх, өргөдөлд эцэг, эх хоёр хоёулаа гарын үсэг зурж, өөрсдийн Бельгийн Хаант Улсад амьдарч буй хаяг, холбоо барих утасны дугаараа бичсэн байна)

3. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар

4. Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ, түүний хуулбар (гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бол тухайн улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гэрчилгээ, түүний албан ёсны орчуулга, хуулбарын хамт)

5. Хүүхэд Бельгийн Хаант Улсад төрснийг гэрчилсэн бичиг баримт, түүний хуулбар (Birth certificate/ Geburtsurkunde) 

Жич:

- 30 хоногийн дотор хүүхдээ төрсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол ‘’Төрсний бүртгэлгүй тухай лавлагаа’’-г УБЕГ-аас авах хэрэгтэй. Уг лавлагаа авахын тулд эрүүл бойжиж байгаа гэсэн тодорхойлолт (баталгаат орчуулгын хамт), эцэг, эхийн бичиг баримтын хуулбарыг УБЕГ-т илгээж авна.

- Холимог гэр бүлээс төрсөн хүүхдэд тухайн улсын иргэншил аваагүй тухай тодорхойлолт (баталгаат орчуулгын хамт) шаардлагатай.

Тайлбар:
Хэрэв хүүхдийн эцэг, эх гэрлэлтээ бүртгүүлж, баталгаажуулаагүй бол, эсхүл хүүхдийн эцгийг тогтоосон эрх бүхий байгууллагын (хүүхдийн эцэг гэдгийг тогтоосон шүүхийн шийдвэр) шийдвэргүй  бол хүүхдийг эхийн нэрээр овоглож бүртгэх болно. Эцэг, эхийн аль алиных нь хүсэлтийг харгалзан хүүхдийг эхээр нь, эсхүл эцгээр нь овоглохыг шийдвэрлэдэг журамтай. Иймд гэрлэлтийн баталгаа чухал болохыг анхаарах нь зүйтэй. Элчин сайдын яам шинэ төрсөн хүүхдийг бүртгэж, төрсний гэрчилгээ олгосныг бүртгэх ИУБ-11 маягт /Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2010 оны 326 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан маягтыг хэлнэ/-ыг дээрх бүрдүүлж өгсөн баримт бичгийн мэдээлэлд тулгуурлан бөглөж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хүргүүлснээр шинэ төрсөн хүүхдийг Монгол Улсын иргэний бүртгэлд албан ёсоор бүртгэн баталгаажуулдаг журамтай.