Олон улсын эрүүгийн шүүх

Олон улсын эрүүгийн шүүх нь төрлөөр устгах гэмт хэрэг, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, дайны гэмт хэрэг, хүчирхийллийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийг шүүх зориулалттай, байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг, эрүүгийн шүүн таслах үндэсний шүүх байгууллагад нэмэлт хөшүүрэг болдог байгууллага юм.

ОУЭШ-ийг байгуулах үндсэн гэрээ болох Олон Улсын Эрүүгийн Шүүхийн Ромын дүрэм 2002 оны 7 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болсноор уг байгууллага байгуулагджээ. Дүрэм ёсоор ОУЭШ нь зөвхөн байгуулагдсанаасаа хойшхи хэргүүдийг шүүх боломжтой юм. Төв нь Нидерландын Гааг хотноо байрладаг. Өнөөдрийн байдлаар 124 улс ОУЭШ-ийн гишүүн болоод байна.

Монгол Улс 2002 онд Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийг соёрхон баталснаар тус байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн болсон.