Дэлхийн гаалийн байгууллага

Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл 1994 оноос Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ) нэртэй болсон бөгөөд одоогоор 180 орны гаалийн байгууллагыг нэгтгэсэн Засгийн газар хоорондын олон улсын нэр хүндтэй байгууллага болоод байна. Монгол Улс 1991 онд Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай 1952 оны Конвенцийг хүлээн зөвшөөрснөөр уг байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн болсон.

Монгол улс ДГБ-ын гишүүн орон болсноор уг байгууллагын тулгуур Конвенциуд болох Барааг кодлох, тодорхойлох тухай Конвенцид 1993 онд, Барааг түр хугацаагаар нэвтрүүлэх тухай Станбулын Конвенцид 2002 онд, Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай Киотогийн Конвенцид 2006 онд тус тус нэгдэн орсон.

Энэ хугацаанд Дэлхийн гаалийн байгууллагын ээлжит Чуулган, Бүс нутгийн гаалийн дарга нарын бага хурал, Бүс нутгийн холбоо баригч нарын уулзалт, гаалийн зөрчлийн талаар холбоо баригч нарын уулзалт, Азийн Хөгжлийн Банкны Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн уулзалтуудад идэвхтэй оролцож ирсэн.